Obligacje i fundusz obligacji. Czym się różnią?

Inwestorzy, którzy planują ulokować środki na rynku długu, mają do wyboru zakup obligacji lub jednostek uczestnictwa w funduszu obligacji. Czym różnią się te opcje?

Obligacja to dłużny instrument finansowy. Na jego podstawie dłużnik (np. Skarb Państwa) zaciąga dług u właściciela obligacji na z góry określony czas, wypłacając mu w zamian odsetki i zobowiązuje się wobec niego dowykupu obligacji.

Z uwagi na rodzaj oprocentowania obligacje dzieli się na obligacje:

  • o stałym oprocentowaniu,
  •  o zmiennym oprocentowaniu,
  • indeksowane,
  • zerokuponowe.

Emitentem obligacji może być Skarb Państwa, jednostki komunalne, podmioty prawne. Najpopularniejsze są obligacje emitowane przez Skarb Państwa, czyli obligacje skarbowe.  Można je kupić samemu, procedura jest bardzo prosta i nikomu nie powinna sprawić problemu. Również fundusze inwestycyjne  kupują obligacje. Mają w tym jednak o wiele większe doświadczenie niż pojedynczy inwestorzy.

Czym jest fundusz obligacji? 

Jeżeli obligacje są dominującym składnikiem aktywów, to fundusz klasyfikowany jest jako fundusz obligacyjny, papierów dłużnych lub po prostu dłużny. Fundusze inwestycyjne deklarują w statucie, a często także w nazwie, w jakie instrumenty finansowe będą inwestować. Fundusze dzielą się ze względu na emitenta obligacji, w które inwestują na fundusze obligacji skarbowych, fundusze obligacji korporacyjnych (obligacje przedsiębiorstw), fundusze uniwersalne.

Obligacje czy fundusz obligacji?

Decydując się na zakup jednostek uczestnictwa w funduszu dłużnym, przede wszystkim można bardziej dywersyfikować portfel inwestycyjny.  Obligacje zazwyczaj nie są trzymane w portfelu, aż do momentu wykupu obligacji. Specjaliści, którzy zarządzają portfelem, często nimi handlują, aby jak najwięcej zarobić na zmianie kursów.

Podczas zakupu obligacji lub jednostek uczestnictwa, ważną rolę odgrywa sytuacja jaka panuje w gospodarce. Z reguły, gdy stopy procentowe rosną, ceny obligacji spadają. Takie okoliczności oczywiście negatywnie wpływają na wyniki funduszy, co można w ostatnim czasie obserwować. Należy jednak mieć świadomość, że rynek ma charakter cykliczny, a więc ceny obligacji, po okresie bessy, wzrosną – podobnie jak wyniki funduszy.

Decyzja należy do Ciebie

Kupując obligacje bezpośrednio, unikamy dodatkowych kosztów, jakie pobierają fundusze za swoje usługi doradztwa i zarządzania środkami. Po co więc inwestować w fundusze dłużne, skoro można to robić i samodzielnie? Otóż fundusze inwestycyjne mają doświadczenie w zarządzaniu obligacjami i które obligacje kupić, czy jak można zarabiać na zmianach ich rentowności. Indywidualni inwestorzy nie zawsze są w stanie właściwie ocenić potencjał ale i ryzyko obligacji. Fundusze inwestycyjne, czyli formy zbiorowego inwestowania, podobnie jak obligacje są dostępne nawet dla osób dysponujących niewielkimi kwotami, dlatego warto rozważyć obie opcje.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

Informacja prawna